Mon, 05 / 2015 5:49 am | helios

Mỗi chương trình/đơn vị chương trình là chuỗi các hoạt động gồm nhận các giá trị đầu vào, thực hiện các tính toán, gán giá trị mới cho các biến (các biến cục bộ và toàn cục) và cuối cùng là trả lại kết quả đầu ra như mong muốn.  Khi một biến được khai […]

Mỗi chương trình/đơn vị chương trình là chuỗi các hoạt động gồm nhận các giá trị đầu vào, thực hiện các tính toán, gán giá trị mới cho các biến (các biến cục bộ và toàn cục) và cuối cùng là trả lại kết quả đầu ra như mong muốn. 
Khi một biến được khai báo và gán giá trị, nó phải được sử dụng ở đâu đó trong chương trình. Ví dụ, khi khai báo một biến int tem = 0, chúng ta hy vọng biến tem sẽ được sử dụng ở các câu lệnh tiếp theo trong đơn vị chương trình. Việc sử dụng biến này có thể trong các câu lệnh tính toán hoặc trong các biểu thức điều kiện. Nếu biến này không được sử dụng ở các câu lệnh tiếp theo thì việc khai báo biến này là không cần thiết.
1_fadb9
Hơn nữa, cho dù biến này có được sử dụng thì tính đúng đắn của chương trình chưa chắc đã đảm bảo vì lỗi có thể xảy ra trong quá trình tính toán hoặc trong các biểu thức điều kiện. Để giải quyết vấn đề này, phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu xem đơn vị chương trình gồm các đường đi tương ứng với các dòng dữ liệu nơi mà các biến được khai báo, được gán giá trị, được sử dụng để tính toán và trả lại kết quả mong muốn của đơn vị chương trình ứng với đường đi này. Với mỗi đường đi, chúng ta sẽ sinh một ca kiểm thử để kiểm tra tính đúng đắn của nó. Ads: Công ty vệ sinh môi trường Hà Thành nhận hút bể phốt, thông tắc cống giá rẻ đảm bảo, uy tín chuyên nghiệp nhất hiện nay.  
Quá trình kiểm thử dòng dữ liệu được chia thành hai pha riêng biệt: kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh (static data flow testing) và kiểm thử dòng dữ liệu động (dynamic data flow testing). Với kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh, chúng ta áp dụng các phương pháp phân tích mã nguồn mà không cần chạy chương trình/đơn vị chương trình nhằm phát hiện các vấn đề về khai báo, khởi tạo giá trị cho các biến và sử dụng chúng. Với kiểm thử dòng dữ liệu động, chúng ta sẽ chạy các ca kiểm thử nhằm phát hiện các lỗi tiềm ẩn mà kiểm thử tĩnh không phát hiện được.
Bài viết cùng chuyên mục