Wed, 03 / 2015 1:37 am | helios

Trong mạch khuếch đại chế độ A, có dòng chảy trong mạch ra trong cả chu kỳ tín hiệu. Kiểu mạch khuếch đại này đòi hỏi hoạt động trong miền tuyến tính. Khi tín hiệu vào thay đổi khiến dòng base thay đổi, và nếu sự thay đổi này đủ nhỏ để giữ điểm làm […]

Trong mạch khuếch đại chế độ A, có dòng chảy trong mạch ra trong cả chu kỳ tín hiệu. Kiểu mạch khuếch đại này đòi hỏi hoạt động trong miền tuyến tính. Khi tín hiệu vào thay đổi khiến dòng base thay đổi, và nếu sự thay đổi này đủ nhỏ để giữ điểm làm việc trong miền tuyến tính thì tín hiệu ra sẽ có dạng như tín hiệu vào.

Dòng collector sẽ chảy trong cả chu

kỳ của tín hiệu và giá trị trung bình của nó bằng với giá trị tĩnh.

Hình bên chỉ ra các đường đặc tuyến điển hình cho mạch khuếch đại sử dụng Transistor chế độ A: đường cong đặc tuyến ra, đường tải, dòng ic;điện áp ra vce

Công suất.

bb1 PA kieu 1

Để tìm các giá trị công suất tiêu thụ trong chế độ A, giả thiết mạch khuêch đại như hình dưới đây có điên áp tĩnh VCEQ = Vcc/2 , tương ứng với dòng IcQ = Vcc*Rl/2 .

RL

.Vcc

Công suất hữu ích Pu :

với tín hiêu vào hình sin, điên áp trên tải RL là:

VRL = Vs*sin(w.t)

Công suất tiêu hao trên tải RL bằng với giá trị trung bình của công suất tức thời vs(t)*is(t) :

RL

Vcc2          Vs2

4* Rl 2* Rl

Chỉ xem xét thành phần công suất liên quan tới tín hiêu , ta có:

Pu = Vs2 / 2*Rl .

Công suất Pcc cung cấp bởi nguổn dc.

Đây là giá trị công suất trung bình (Vcc*iS) được cung cấp bởi nguổn dc và bằng với:

Pcc = Vcc2 /2*Rl .

Công suất tiêu hao trên T :

Đây là giá trị công suất tiêu hao trung bình trên T [vce(t)*is(t)]:

PD = Vcc2 /4*Rl – VS2 /2*Rl .

Như ta thấy, PD sẽ nhỏ nhất nếu biên độ tín hiêu là lớn nhất.

Hiệu suất.

Hiêu suất được định nghĩa là công suất hữu ích trên tải (Pu) và công suất cung cấp bởi nguổn (Pcc).

nC = Pu/Pcc = VS2 / Vcc2 .

Từ đây, có thể nhận thấy là hiêu suất sẽ lớn nhất khi Vs đạt giá trị max. Theo lý thuyết, Vsmax = Vcc/2 ; và trong điều kiên lý tưởng hiêu suất lớn nhất đạt 25%. Thực tế, hiêu suất của mạch khuêch đại chế độ A chỉ đạt khoảng 20%.

Mạch khuêch đại chế độ A đạt hiêu suất cao hơn (max=50%) nếu tải được ghép biến áp.

Bài viết cùng chuyên mục