Máy tính bảng

Quá trình phát triển của máy tính có thể bạn chưa biết

20/08/2015 | Thiết bị văn phòng
Sinh các ca kiểm thử từ mô hình trong mạch điện tử

Sinh các ca kiểm thử từ mô hình trong mạch điện tử

11/05/2015 | Máy tính bảng
Phương pháp kiểm thử phần mềm bằng ma trận trực giao

Phương pháp kiểm thử phần mềm bằng ma trận trực giao

11/05/2015 | Máy tính bảng
Phương pháp Kiểm thử cấu trúc trong máy móc

Phương pháp Kiểm thử cấu trúc trong máy móc

11/05/2015 | Máy tính bảng
Những thành phần cơ bản của máy tính bạn cần biết

Những thành phần cơ bản của máy tính bạn cần biết

05/12/2014 | Máy tính để bàn
Những thông tin cần biết trong bo mạch chủ của máy tính

Những thông tin cần biết trong bo mạch chủ của máy tính

05/12/2014 | Máy tính để bàn
Những thiết bị máy trong mainboard mà bạn cần biết

Những thiết bị máy trong mainboard mà bạn cần biết

05/12/2014 | Máy tính để bàn