Mon, 03 / 2015 8:44 pm | helios

1. Định nghĩa: Hồi tiếp là ghép một phần tín hiệu ra(điện áp huặc dòng điện) của mạng 4 cực tích cực(phần tử khuếch đại- Transistor huặc KĐTT) về đầu vào thông qua một mạng 4 cực, mạng 4 cực này gọi là mạng hồi tiếp. XV: tín hiêu vào XR: tín hiêu ra Xht: […]

1. Định nghĩa:

Hồi tiếp là ghép một phần tín hiệu ra(điện áp huặc dòng điện) của mạng 4 cực tích cực(phần tử khuếch đại- Transistor huặc KĐTT) về đầu vào thông qua một mạng 4 cực, mạng 4 cực này gọi là mạng hồi tiếp.

XV: tín hiêu vào XR: tín hiêu ra Xht: tín hiêu hổi tiếp

K: Hê số khuếch đại của mạch Khuếch đại Kht: Hê số khuếch đại mạch hổi tiếp

Hình. Sơ đổ khối bộ khuếch đại có hổi tiếp

25446

Hồi tiếp đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật mạch điện tử tương tự, nó cho phép cải thiện các tính chất của bộ khuếch đại như: trở kháng vào, trở kháng ra, báng thông,…

2. Phân loại:

Theo tác dụng hổi tiếp có hai loại về hổi tiếp cơ bản:

– Hổi tiếp (-) : Tín hiêu hổi tiếp – ngược pha với tín hiêu vào

– Hổi tiếp (+): Tín hiêu hổi tiếp – cùng pha với tín hiêu vào

Trong các loại hổi tiếp ta lại quan tâm: tín hiêu hổi tiếp là một chiều hay xoay chiều, hổi tiếp âm một chiều được dùng để ổn định chế độ công tác, còn hổi tiếp âm xoay chiều được dùng để ổn định các tham số của bộ khuếch đại. Quan tâm đến cách ghép nối tiếp hay song song.

Tổng hợp ta có các loại như sau:

+ Hổi tiếp nối tiếp điên áp: tín hiêu hổi tiếp đưa đến đầu vào nối tiếp với nguổn tín hiêu ban đầu và tỷ lê với điên áp đầu ra.

+ Hổi tiếp song song điên áp: tín hiêu hổi tiếp đưa đến đầu vào song song

với nguổn tín hiêu ban đầu và tỷ lê với điên áp đầu ra.

+ Hổi tiếp nối tiếp dòng điên: tín hiêu hổi tiếp đưa đến đầu vào nối tiếp với nguổn tín hiêu ban đầu và tỷ lê với dòng điên đầu ra.

+ Hổi tiếp song song dòng điên: tín hiêu hổi tiếp đưa đến đầu vào song song

với nguổn tín hiêu ban đầu và tỷ lê với dòng điên đầu ra.

 XV: tín hiệu vào XR: tín hiệu ra

XR: tín hiệu ra Xht: tín hiệu hổi tiếp

K: Hệ số khuếch đại của mạch Khuếch đại Kht: Hệ số khuếch đại mạch hổi tiếp Xn: tín hiệu từ tầng trước K^: Hệ số khuếch đại mạch ghép

Hình. Sơ đổ khối bộ tổng quát khuếch đại có hổi tiếp

Từ sơ đổ suy ra các quan hệ:

+ Xr = KXh ■

+ Xv= KnXn  

+ Xh = Xv – Xht nếu tín hiệu vào(Xh) và tín hiệu hổi tiếp Xht đổng pha (Xv = Xh + X,,)

+ Xh = Xv + Xht nếu tín hiệu vào(Xh) và tín hiệu hổi tiếp Xht ngược pha (Xv = Xh – Xht)

Xr

X„

+ Xht = KhtXr

K

= K' Kn

K' =

Xv 1 ± KKh/

K’ : Hàm truyền đạt mạng 4 cực tích cực có hồi tiếp Ktp! Hàm truyền đạt toàn phần của nó K^: Hàm truyền đạt toàn phần của khâu ghép

– Gọi Kv= KKht là hệ số khuếch đại vòng

–  Gọi g = 1 ± Kv=1 ± KKht là độ sâu hổi tiếp(dấu – khi hổi tiếp song song, dấu + khi hổi tiếp là nối tiếp)

Các tham số này dùng để đánh giá mức độ thay đổi các tham số của bộ khuếch đại. Phân biệt các trường hợp sau:

• g >1, tức K’<K, tức mạch hổi tiếp mắc vào làm giảm hệ số khuếch đại, ta có hổi tiếp (-).

• g <1, tức K’ >K, tức mạch hổi tiếp mắc vào làm tăng hê số khuếch đại, ta có hổi tiếp (+).

• g=1, tức K’ = K, mạch trở thành mạch dao động(xem chương mạch dao động)

Bài viết cùng chuyên mục